kolmapäev, 6. mai 2009

Mõttetalgud 1.mail

Meie kojas oli koos 28 hakkajat inimest. Päev sujus hästi ja kell liikus märkamatult. Millest arutasime?Sellest... I Küsimus: Kuidas meelitada noored linnast maale? Lahendused: Mida saan mina teha? Uute külaelanike kaasamine (ühis)tegevustesse. Vanade töövõtete tutvustamine. Teadete jätmine uutele elanikele, kasvõi kivi alla. Mida saame koos teha lähima kogukonnaga/kaasmõtlejatega? Küla moraalne toetus noortele peredele. Noored pered töötavad (esialgu) linnas, aga elavad maal. Uute töökohtade loomine, nt turismivaldkonnas (giid-matkajuht, telkimisplatsi haldaja, seltsimaja korrashoidja vms). Kas eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel? Riiklikud toetused noortele peredele maale elama asumiseks. Soodsad laenud elu alustamiseks maal. Omavalitsuse kampaaniad elanikuks ehk maksumaksjaks registreerimiseks. Infrastruktuuri arendamine toob omakorda uusi elanikke või muudab ajutised elanikud püsielanikeks. II Küsimus: Kuidas arendada turismi kodukülas?

Mida saan mina teha? Oma koduümbruse korras hoida. Mida saame koos teha lähima kogukonnaga/kaasmõtlejatega? Korraldada külapäevi. Võimalikud variandid: maaelu-aladega kümnevõistlused, vorstifestival, avatud uste päevad. Matkad.

III Küsimus: Kuidas tutvustada küla ajalugu?

Mida saan mina teha? Mida saame koos teha lähima kogukonnaga/kaasmõtlejatega? Trükis „Haeska sõnas ja pildis“ II osaKülaajaloo-teemaline näitemäng: iga talu hoovil etüüd „Elu nagu Haeskas“ Stsenaariumi ehk näitemängu-toimkonna loomine. Orienteerumine Haeskas või giidiga liikumine, kusjuures giid on etenduse osa ehk etenduse juht. Traktori või hobusega eessõitmine, transpordiks võib olla vanker, traktori järelkäru, kastiauto.

IV Küsimus: Kuidas muuta ametnikke positiivsemaks, parandada koostööd ametnikega?

Kutsuda ametnikud, nt Keskkonnaametist või KOV-ist kohale ennast ja enda tööd tutvustama.

Mida saame koos teha lähima kogukonnaga/kaasmõtlejatega?

KOV korraldab avatud uste päevad.

Keskkonnaamet vt teised looduskaitse- või muinsuskaitseametnikud korraldavad kohalikke teabepäevi, nt kohalikus koolis, KOV ruumides vm.

Kohalikele elanikele kirjaliku teavituse korraldamine, vähemalt muudatustest looduskaitsenõuetest ja –piirangutest, kohaliku elu küsimustes.

Kohalikke elanikke kaasamine kaitseeskirja muudatuste koostamises jms.

V Küsimus: Kuidas teha seadused lihtsamaks ja arusaadavamaks?

Seaduste kirjutamisse tuleks kaasata kirjanikud, et muuta seaduste tekstid sarusaadavamaks ja selgekeelsemaks.

VI Küsimus: Kuidas (loodus- ja muinsuskaitsepiirangutega) külas ellu jääda?

Koduümbruse korrashoid, puisniitude taastamine (loomade pidamine).

Mida saame koos teha lähima kogukonnaga/kaasmõtlejatega?

Loodusturism:

Linnuvaatlusturismi toetamine, konnavaatlusplatvormi loomine

Telkimisplatsi leidmine RMK-ga koostöös, platsi korrastamine, kuivkäimla veevõtukohra rajamine

Piknikukoha(-kohtade) loomine, (ettetellimisel) piknikukorvi teenuse pakkumine

Matkamarsruutide loomine, radade puhastustalgud, radade tähistamine, teabetahvlite valmistamine, marsruudikaartide loomine (Internetist allalaaditavad ja kohapeal jagatavad A5 v A4 formaadis), giiditeenuse pakkumine

Trükiste projekt

Majutuskohtade loomine, parendamine

Teha koostööd Haapsalu majutuskohtadega nagu sanatoorium „Laine“ – pakkuda loodusmatka- ja kultuuriprogrammi (rahvatants, etendused), lisaks loovustoad.

Lambapügamisvõistluste korraldamine. Lambavilla kasutamine soojustuseks.

Külakandilehele reklaam.

Kas eelnevast ei piisa: mida saaks teha riik/ühiskond küsimuse lahendamisel?

Kohalike loodusvarade nagu muda ja pilliroog, kohalike elanike poolt (väike)kasutuse võimaldamine.

Sellised teemad ja küsimused!

Head ärategemist!